CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 积雪草苷B 中文别名
英文名 Asiaticoside B 英文别名
分子式
C48H78O20 分子量 975.12 CAS登录号 125265-68-1
提取来源
积雪草 化学结构
外观
白色粉末 125265-68-1
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于DMSO,吡啶,甲醇
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关365平台:

  点击查看完整365平台

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1274 异积雪草苷 Isoasiaticoside 948827-09-6 ≥ 94% 5mg/支
A1154 积雪草酸-28-O-鼠李糖(1-4)葡萄糖(1-6)葡萄糖苷 Scheffoleoside A 160669-23-8 ≥ 95% 5mg/支
A1133 积雪草苷B苷元 Terminolic acid 564-13-6 ≥ 98% 20mg/支
A1122 积雪草苷B Asiaticoside B 125265-68-1 ≥ 98% 20mg/支
A0195 羟基积雪草酸 Madecassic acid 18449-41-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0194 积雪草酸 Asiatic acid 464-92-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0193 羟基积雪草苷 Madecassoside 34540-22-2 ≥ 98% 20mg/支
A0192 积雪草苷 Asiaticoside 16830-15-2 ≥ 98% 20 mg/支
版权所有:365平台 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号